Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) van de Valkenheuvel ondersteunt de school op het gebied van het ontwikkelen van beleid en het meedenken in de uitvoering hiervan. De MR is een wettelijk geregeld orgaan, volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), waarin vooral beleidsmatige zaken van de school worden besproken.
De MR bestaat uit een personeel- en een oudergeleding. Het uitgangspunt is dat elke geleding uit drie personen bestaat. Door zitting in de MR te nemen, kunnen zowel ouders als personeelsleden de belangen van beide achterbannen behartigen en invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR geeft over allerlei zaken aan schoolleiding en bestuur ('t Sticht) gevraagd en ongevraagd advies. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en over andere adviesbevoegdheid.
Als u zaken bespreekbaar wilt maken of u heeft vragen kunt u dit e-mailen naar het adres van de MR:
mr@valkenheuvel.nl of spreek een van de leden van de MR persoonlijk aan.
Wij stellen uw opmerkingen erg op prijs zodat wij onze inzet in de MR nog meer kunnen benutten.
 
De MR schooljaar 2023-2024
         
Oudergeleding: Joep Hanraets (voorzitter) en Remco van der Hoogt
Personeelsgeleding: Ingrid Doeser (GMR) en Larissa Tulp

 
Vergaderingen
De MR vergadert in ieder geval 6 keer per jaar, mocht het noodzakelijk zijn dan wordt er nog een vergadering uitgeschreven. In de vergadering is, naast het vergaderen met de MR ook ruimte voor overleg met de schoolleiding. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar, de agenda van deze vergadering wordt op de website gepubliceerd, waar ook de notulen geplaatst worden.

't Sticht en GMR
Naast de MR is er binnen 't Sticht, waarbij onze school is aangesloten, ook een Gemeenschappelijke MR (GMR) die de bovenschoolse beleidszaken beoordeelt. Vanuit iedere school heeft één ouder en één personeelslid zitting in de GMR.

Algemene informatie over de rechten en plichten van de MR zijn te vinden op de site van het ministerie van OC &W, de site van de WMS (
http://www.infowms.nl/), de site van de AOB (http://www.aob.nl/).

Data vergaderingen MR:
11 september 2023
30 november 2023
22 januari 2024
14 maart 2024
22 mei 2024
27 juni 2024
 


Documenten